mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 365 ngày 040…

Trình tạo bảng giá trong WordPress…

chỉ là một ví dụ về cách trình bày, không có giá trị thương mại…

details
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
included domains
promise
support
security
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
blogger
Free
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
90 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
40GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
2GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
5
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
professional
29.50
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
200 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
100GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
4GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
10
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
business
$ 35.20
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
300 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
140GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
6GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
20
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
Positive SSL
enterprise
£ 1,2K
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
400 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
500GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
16GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
40
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
Wildcard SSL
ultra
$ 4K
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
1 Billion
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
2TB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
64GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
90
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock EnterpriseFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
Wildcard SSL
details
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
included domains
promise
support
security
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
blogger
Free
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
50 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
30GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
1GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
2
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
professional
24.75
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
150 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
90GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
2GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
5
included domains
1
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
business
$ 31.45
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
250 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
120GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
3GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
10
included domains
2
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
Positive SSL
enterprise
£ 1,1K
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
350 Million
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
200GB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
8GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
20
included domains
2
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock ProFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
Wildcard SSL
ultra
$ 2K
visits/monthLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vitae commodo quam, non auctor dui. Quisque at ipsum at lorem accumsan viverra quis maximus eros.
1 Billion
storageFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
1TB
RAMFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
32GB
ManageWP sitesFor a companyFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
50
included domains
2
promise
refund guaranteeFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
support
24/7
security
SiteLock EnterpriseFor you and your friendFree Daily BackupPhpMyAdmin99.99% UptimePower RedundancyFast & simple24/7 support
cPanel
SiteLock CDN
SSL certificate
Wildcard SSL

tôi làm việc trên hackintosh, để thực hiện các trang Internet, trên máy vi tính dựa trên Intel i3, tham khảo trang này để biết thêm thông tin.