mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 365 ngày 043…

hình ảnh thú vị, được tìm thấy trên internet, đặc biệt là mạng Instagram và được phát hiện bằng cách truy cập trang web của profile

đến tham khảo trang web, bằng tiếng Pháp… dịch vụ dtp internet vidéo minh họa 3d

Tôi làm việc trên máy vi tính hackintosh

365 vui học mỗi ngày
365 ngày vui
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 365 ngày…